Framtidens verdiskapning
– norske sjøfolk

Norsk Sjømannsforbunds fremste oppgave er å sikre og videreutvikle konkurransekraften til norske sjøfolk. Ikke gjennom særvilkår, men gjennom kamp mot sosial dumping og krav til likeverdige konkurransevilkår.

Våre viktigste saker er:

Norske myndigheter må bruke alle virkemiddel som er mulig for å sikre gode og anstendige arbeidsforhold for sjøfolk i norske farvann og på norsk sokkel. Kamp mot sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og krav til norsk lovgiving der det er mulig er helt sentralt i dette arbeidet.

Myndighetene må derfor utrede hvilke handlingsrom Norge har for å stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.

Dagens tilskuddsordning må styrkes fram til eventuelle andre virkemiddel er på plass. Dette for å sikre sysselsettingen av norske sjøfolk i alle fartsområder. I dag der denne ordningen det eneste virkemiddelet som bidrar til å sikre norske sjøfolk mer likeverdige konkurransevilkår i konkurranse med sjøfolk fra lavkostland.

Myndighetene må sikre at dagens konkurranse- og anbudsregime i ferje- og lokalfarten ikke går ut over sikkerheten for passasjerene og de ansatte ombord. Gode og anstendige arbeidsvilkår for de ansatte må være et premiss for hele virksomheten.

Myndighetene må sikre at ordinær aktivitet i norske farvann ikke skal baseres på sosial dumping. Konsekvensen av dette er at Color Lines utenriksferjer ikke får åpning for å registrere seg i NIS-registeret. Registrering i dette registeret gjør det mulig for selskapet å bedrive sosial dumping hver eneste dag i Oslofjorden, med norske flagg og norsk offentlig velsignelse. Sjømannsforbundet tar sterkt avstand fra dette. Sittende regjering vil gjøre dette mulig – et nytt flertall etter valget må sette anstendige arbeidsvilkår framfor kortsiktig profitt.

Myndighetene må sikre at fiskeriressursene også i framtiden skal være folkets eiendom. Krav til offentlig kontroll med ressursene er derfor sentralt, samtidig som forvaltningen av ressursene skal være bærekraftig og sikre verdiskaping og sysselsetting i norske kystsamfunn.